Rani tretman – Osoblje

U službi za rani tretman i dijagnostiku rade defektolozi različitih profila što omogućuje adekvatniji i sveobuhvatan pristup rehabilitaciji dece:

Defektolozi terapeuti:

Ivana Papuga Zazuljak

master defektolog – surdoaudiolog i reedukator psihomotorike

Marko Košutić

Dipl.defektolog – oligofrenolog

Tatjana Keravica 

Dipl.defektolog – logoped

Olja Barović

Dipl.defektolog