Rani tretman – Svrha i sadržaj

Usluge ranog tretmana i defektološke dijagnostike su namenjene deci uzrasta od 0 do 11 godina koje imaju smetnje u razvoju ili smetnje u učenju, a kojima je potrebna defektološka procena i tretman,

kao i deci čiji roditelji sumnjaju na određene teškoće, te im je potrebna dijagnostička usluga.

U službi za tretman se vrši procena i dijagnostika teškoća u razvoju kao i defektološka (re)habilitacija sledećih stanja:

  • teškoće u razvoju govora i jezika (razvojna disfazija, dislalija, mutizam, mucanje)
  • rehabilitacija dece sa oštećenjem sluha
  • rehabilitacija dece sa motoričkim poremećajima (cerebralna dečja paraliza, razvojna dispraksija)
  • rehabilitacija dece sa teškoćama u mentalnom razvoju
  • rehabilitacija dece sa pervazivnim razvojnim poremećajem
  • rehabilitacija dece sa poremećajem pažnje i hiperaktivnošću
  • tretman dece sa poremećajem u ponašanju

Pri prvom pregledu deteta vrši se procena stanja i dijagnostika teškoća, ukoliko ih dete ima.

Pre svega pregled služi za procenu koliko je dete ovladalo razvojnim fazama u oblasti motorike, govora, mišljenja i emocionalnog razvoja u odnosu na svoj kalendarski uzrast.

Roditelji nakon pregleda dobijaju nalaz defektologa, sa savetima i preporukama za dalju eventualnu terapiju ili stimulaciju.

Ukoliko se odredi potreban defektološki tretman, on se vrši po principu poluintenzivnog tretmana defektologa dva puta sedmično u trajanju 40 minuta.

Tokom tretmana defektolog-terapeut obavlja stalno savetovanje porodice i roditelja i prati napredak deteta u svim razvojnim oblastima.

Naša služba u pogledu dijagnostike i praćenja dece sarađuje sa Domom zdravlja Kula, Institutom za zdravstvenu zaštitu dece Vojvodine, Zavodom za psihofiziološke poremećaje iI patologiju govora Beograd, Institutom za mentalno zdravlej, i OB Sombor odsek za dečju psihijatriju gde upućujemo decu po potrebi na konsultativne preglede i dijagnostičke procedure.

Svrha ranog tretmana je otklanjanje ili ublažavanje smetnji koje dete ima kako bi se maksimalno razvili njegovi potencijali, te kako bi se uključilo u sve sadržaje koji su u skladu sa uzrastom, a naročito u obrazovanje. U tom smislu defektolozi-terapeuti pružaju i pomoć I podršku detetu i školama pri izradi individualnih obrazovnih planova.