DEFEKTOLOŠKA PROCENA I REHABILITACIJA DECE UZRASTA OD 1 do 12 meseci

Iako je rana rehabilitacija i rana intervencija danas opšteprihvaćen trend, vrlo je malo praktičnih znanja i veština koje defektolozi imaju za rad sa decom najranijeg uzrasta- odojčadi, a upravo ovo polje je ono na kome možemo dati neizmeran doprinos.

Obuka je nastala iz petnaestogodišnje prakse stručnjaka u Savetovalištu za rani razvoj pri organizaciji „Plava ptica“ Kula, koje radi po jedinstvenom modelu rane (re)habilitacije odojčadi i dece u neuroriziku i dece sa razvojnim teškoćama.

Kroz trodnevni trening koji se sastoji od dva dana teorijske i praktične obuke sa trenerom i jedan dan praktičnog rada polaznika uz nadzor i podršku, stiče se bazična osposobljenost za samostalno sprovodjenje rane intervencije i procene odojčadi.  Kako je prvenstvena aktivnost deteta motorna i psihomotorna obuka je zasićena praktičnim aktivnostima i veštinama za podsticaj razvoja motorike i senzorne obrade.

Obuka je namenjena maloj grupi od 8 do 10 učesnika i održava se tokom dva vezana dana obuke (petak i subota) u februaru mesecu (u terminima 23 i 24 februar) i 1 dan praktičnog rada po rasporedu koji odgovara učesnicima.

PROGRAM OBUKE
PRVI DAN

 • Uvod i upoznavanje učesnika i trenera
 • Predstavljanje modela rada Savetovališta za rani razvoj „Plave ptice“
 • Razvojni miljokazi – faze razvoja psihomotorike
 • Faktoririzikaprenatalni,perinatalniipostnatalni
 • Neuroplasticitet, praćenje efekata tretmana objektivnim metodama
 • Neuroanatomski korelati razvojnih teškoća
 • Razumevanje i pravilno korišćenje medicinske dokumentacije o detetu
 • Uzimanje anamneze i ključna pitanja
 • Klinička procena- probe za procenu psihomotorne zrelosti, tonusa, elementarna procena refleksne integracije, položajne reakcije u odnosu na dob, ispitivanje socijalne zrelosti
 • Testovna procena odojčadi prilagodjenim instrumentom
 • Prikaz izvođenja proba pri proceni deteta
 • Komunikacija sa roditeljima i saopštavanje zaključaka procene
 • Upućivanje na dalje procene i preglede,
 • Pisanje nalaza

 

DRUGI DAN

 • Integrativni pristup u (re)habilitaciji odojčadi
 • Defektolog kao samostalni rehabilitator ili član multidisciplinarnog tima
 • Vežbe za razvoj senzorne obrade i prijema
 • Vežbepokretanja, okretanja, puzanja
 • Vežbe za balans, ravnotežu i odbrambene reakcije
 • Vežbe ravnoteže, vertikalizacije i stabilizacije karlice
 • Vežbe za razvoj tranzitivnih pokreta i koordinacije
 • Razvoj sheme hoda i sheme za posedanje
 • Vežbe za bogaćenje pojmovnog fonda i leksičkog fonda
 • Vežbe za razvoj manipulacije- otvarnje šaka, dovodjenje rukica do osovine tela
 • Radnoterapijske vežbe za podsticanje igrovne aktivnosti
 • Vežbe za normalizaciju tonusa
 • Supinatorni i pronatorni položaj deteta i jačanje muskulature trbuha i ledja

TREĆI DAN

 • Rad u paru na proceni i habilitaciji odojčadi
 • Individualni čas sa trenerom i procena usvojenosti znanja i veština

 

Obuka je namenjena dipl defektolozima ili studentima završne godine studija defektologije usmerenja:  spec edukacija i rehabilitacija osoba sa mentalnim teškoćama, spec edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim teškoćama, spec edukacija i reh osoba sa oštećenjem vida, spec eduk i rehab osoba sa oštećenjem sluha, modula višestruka ometenost i modula inkluzivno obrazovanje, kao i logopedima.

Organizator obuke: Udruženje „Plavaptica“ Kula

Mesto obuke: Kula,  prostorije Savetovališta za rani razvoj

Autor obuke : Marko Košutić, dipl.defektolog-oligofrenolog

Autor ima iskustvo preko 10 godina rada na ranoj intevenciji i proceni dece 0-7 godina uzrasta, sa završenim obukama za neurofeedback i biofeedback kao i ABA trening osnovni modul