Dnevni boravak – Svrha i sadržaj

Dnevni boravak spada u dnevne usluge u zajednici u oblasti socijalne zaštite. Udruženje „Plava ptica“ je pružalac usluga socijalne zaštite na najvišem nivou kvaliteta i standarda o čemu svedoči i činjenica da smo dobili Licencu Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike za organizovanje dnevnog boravka za kapacitet 30 dece i odraslih osoba sa teškoćama u razvoju.

Svrha usluge je da se korisniku pruži rehabilitacija, razvijaju potencijali za samostalnu brigu o sebi, edukaciju i vaspitni rad kroz primerene sadržaje. Takođe korisnici se uključuju u različite specijalizovane programe za razvoj sposobonosti govora, mišljenja, brige o sebi, razvoj fizičkih sposobnosti.

Rad u dnevnom boravku je organizovan kao individualni rad i rad u grupama. U grupnom radu korisnici rade u malim grupama od 6 osoba sa jednim vapitačem-defektologom. Takođe dva puta nedeljno svaki korisnik je uključen i u individualnu defektološku rehabilitaciju kako bi se razvijali na maksimalnom nivou kapaciteti i sposobnosti svake osobe. Takođe invididualno se sprovode vežbe kineziterapije za korisnike sa motoričkim oštećenjima.

U dnevnom boravku se pružaju usluge za decu i odrasle i obe grupe korisnika imaju posebne programe rada.

Dnevni boravak za odrasle osobe ima određeni ritam dana, u kome svaki dan nakon jutarnjih ritauala i okupljanja uz kafu počinje fizičkim vežbama, potom korisnici imaju 4 grupne ili individualne vaspitno obrazovne i rehabilitacione aktivnosti nakon čega sledi ručak za korisnike a posle njega odmor i slobodne i kreativne aktivnosti. Dnevno boravak radi svakog radnog dana od 7:00-15:30 časova.

Dnevni boravak za decu je namenjen deci uzrasta od 3-8 godina koja imaju potrebu da usled teškoća u razvoju uključe u specijalizovane programe podrške i razvoja. Program je koncipiran kao intenzivan tretman dečjih sposobnosti koji ih priprema i osnažuje za inkluzivno obrazovanje. Tokom boravka dece radi se u maloj grupi do 5 dece, sa 5 grupnih vaspitnih aktivnosti i svakodnevnim defektološkim i logopedskim tretmanom za svako dete. Dnevni boravak za decu radi svakog radnog dana od 12-17 časova.