Dnevni boravak – Upis i pravo korišćenja

Pravo da koristi usluge dnevnog boravka ima svaka osoba (dete i odrasla osoba) sa teškoćama u intelektualnom razvoju ili višestruko ometena osoba koja stanuje na teritoriji Opštine Kula. U troškovima usluge učestvuju Opština Kula i sam korisnik prema skali participacije u troškovima usluge.

Nema određenih rokova za upis korisnika u dnevni boravak, već se prema potrebi korisnici javljaju podnošenjem zahteva za upis lično ili po uputu Centra za socijalni rad Kula.

U najkraćem mogućem roku korisnik dobija obaveštenje o mogućnostima za početak korišćenja usluge ukoliko imamo dostupne kapacitete. Ukoliko su kapaciteti popunjeni korisnik se stavlja na listu čekanja za upis.

Svake kalendarske godine vrši se ponovni upis korisnika i tada se u slučaju da postoji veći broj zainteresovanih korisnika u odnosu na kapacitete vrši prijem po osnovu kriterijuma za prioritetan prijem korisnika.

Pravo na korisšćenje usluge dnevnog boravka kao oblika socijalne zaštite i rehabilitacije imaju i deca sa teškoćama u razvoju bez obzira na to da li su uključena u obrazovne ustanove ili ne.

Potrebna dokumentacija za upis:

  • fotokopija izvoda iz Matične knjige rođenih
  • fotokopija lične karte roditelja/staratelja
  • fotokopija lične karte korisnika (ukoliko je ima)
  • Fotokopija rešenja o kategorizaciji ili mišljenje interresorne komisije
  • Potvrda o ličnim primanjima korisnika uključujući rešenje o dodatku na TNP
  • fotokopija zdravstvene knjižice
  • relevantni lekarski nalazi o stanju korisnika
  • popunjen zahtev za prijem