Domski smeštaj – Pravo na uslugu i upis

Pravo na smeštaj imaju odrasla lica sa teškoćama u razvoju ili mentalnim teškoćama a čiju je procenu i potrebu za smeštajem utvrdio mesno nadležni centar sa socijalni rad.

Za pokretanje usluge neophodna je sledeća dokumentacija:

-Zahtev za smeštaj (preuzima se u Plavoj ptici ili po zahtevu CSR)

-Izvod iz matične knjige rođenih

-Očitana lična karta korisnika i zakonskog zastupnika

-Rešenje o kategorizaciji i medicinska dokumentacija relevantna za dijagnozu

-Uverenje da korisnik ne boluje od zaraznih bolesti

-Uverenje iz PIO fonda i Centra za socijalni rad o pravu za penziju i TNP

-Rešenje o starateljstvu ako je lice lišeno poslovne sposobnosti.