Stanovanje uz podršku – Pravo na uslugu

Pravo na korišćenje usluge stanovanja uz podršku imaju sve osobe sa teškoćama u mentalnom razvoju, višestruko ometene osobe ili osobe sa pervazivnim poremećajem razvoja sterije od 15 godina čije je prebivalište na teritoriji Opštine Kula, ili su lica u postupku deinstitucionalizacije iz stacionarne ustanove.

Usluga se koristi tako što korisnik samostalno podnosi zahtev ili je upućen posredstvom Centra za socijalni rad Kula. Prijem se vrši tokom cele godine, tako da se blagovremeno odgovara na potrebe i zahteve korisnika.

Korisnici koji se uključuju u uslugu mogu doći iz očuvanih porodičnih sredina, i upravo cilj usluge je da porodica dok su očuvane njene funkcije uključi korisnika u ovu uslugu jer je proces adaptacije tada mnogo uspešniji.

Prilikom podnošenja zahteva za prijem vrši se prijemna procena korisnika. Tokom procene utvrđuje se neophodni stepen podrške i planira prijem po predviđenim fazama adaptacije i postepenog prelaska u smeštaj sa adaptacionim periodom godinu dana.

Ukoliko su kapaciteti u postojećim stambenim jedinicama popunjeni, korisnik koji je prijavlejn se stavlja na listu čekanja i u što skorijem roku se vrši razvoj nove stambene jedinice, ukoliko postoji bar dva zainteresovana korisnika na listi čekanja ili do upražnjenja mesta u postojećim stanovima.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJEM:

  • izvod iz Matične knjige rođenih
  • fotokopija lične karte korisnika i staratelja
  • potvrda o primanjima uključujući dodatak za Tuđu negu i pomoć
  • rešenje o kategorizaciji
  • lekarska dokumentacija relevantna za stanje korisnika
  • popunjen zahtev za prijem