Upravna tela

SKUPŠTINA:

Skupštinu Udruženja čine članovi izabrani po predstavničkom principu. Skupština je najviši organ upravljanja koji na sednicama donosi odluke od najveće važnosti pre svega vezano za načine i pravce rada Udruženja na godišnjem nivou.

Skupštinu čini 27 članova i to:

  • Predstavnici roditelja korisnika: Radmila Žarić, Jela Kovač, Valika Čanadi, Nikola Kvasni, Milorad Tomić, Rajka Jovanović, Božana Rašković, Slavka Vislavski,
  • Predstavnici korisnika: Žana Žarić, Mirko Daković
  • Predstavnici obrazovnih ustanova: Jelena Tot, Marijana Kolarić, Valentina Mujičić
  • Predstavnici Crvenog krsta: Neda Rajačić
  • Predstavnici Opštine Kula: Velibor Milojičić, Dragana Potpara
  • Predstavnici Doma zdravlja Kula: Tatjana Keravica, Jelena Glavić
  • Predstavnici zaposlenih u Udruženju: Jovana Krivokuća,Amalija Kovač, Jasmina Mirović Jones, Aleksandra Vranić
  • Predstavnik Saveza MNRO Vojvodine: Bojana Đuran

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je kolektivni organ upravljanja. On je proaktivno telo koje se sastaje najčešće na mesečnom nivou kako bi pratilo rad i organizaciju usluga koje Udruženje pruža. Takođe Upravni odbor daje direktoru zaduženja i planira rad Udruženja i postavlja ciljeve za operativne periode. Predsednik Upravnog odbora radi gotovo svakodnevno na praćenju rada Udruženja i stara se o očuvanju ciljeva i misije Udruženja kao fokusa rada svih službi.

Članovi Upravnog odbora: Milorad Tomić (roditelj), Božana Rašković (roditelj) , Dragana Potpara (Opština Kula), Nikola Kvasni (roditelj), Jovana Krivokuća (zaposleni), Jasmina Mirović Jones (zaposleni).

Predsednica Upravnog odbora: Dobrila Pindović Kalezić, dipl.pravnica.

SEKRETAR- ŠEF RAČUNOVODSTVA

Poslovi šefa računovodstva i sekretara podrazumevaju administriranje i ekonomsko finansijske poslove koji se odnose na svih pet usluga i programe Udruženja. Takođe sekretar radi na pripremi svih materijala i izveštaja za organe i službe Udruženja kao i prema trećim licima, kao i poslove planiranja i praćenja izvršenja finansijskog plana.

Šef računivodstva-sekretar: Aleksandra Vranić

DIREKTOR

Direktor Udruženja rukovodi neposredno svim programima i uslugama koje Udruženje pruža. Planira i programira rad i usluge prema krajnjim korisnicima i stara se o kvalitetu usluge. Takođe direktor je zadužen za finansijsko, kadrovsko upravljanje i organizaciju rada.

Posebna zaduženja direktora odnose se na unapređenje i razvoj postojećih usluga i uspostavljanje novih.

Direktor: Marko Košutić, dipl.defektolog